Usnesení z 9. 10. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9.10.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

Schvaluje metodiku výpočtu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 a ukládá starostovi připravit návrh nové vyhlášky.

 

Usnesení k bodu 3/

  • Schvaluje prodej pozemků manželům Petře a Václavu Dědkovým v souladu s vyhláškou ze dne 7.8.2012, která nabyla účinnosti 22.8.2012.

 

  • Schvaluje prodej pozemku paní Mileně Dědkové v souladu s vyhláškou ze dne 7.8.2012, která nabyla účinnosti dne 22.8.2012.

 

 

  • Schvaluje nájem části pozemku par.č. 360/8 v kú Jabkenice dle vyznačení na přiloženém plánku a na dobu neurčitou za roční nájem ve výši 100,-Kč manželům Mileně a Davidu Forejtarovým, Jabkenice 104.

 

Usnesení k bodu 4 /

  • Schvaluje pronájem nebytových prostor v bývalé MŠ (prostory cca 50 m2. Vzhledem k současnému stavu budou bližší podmínky nájmu a nutných oprav projednány se žadatelkami do konce měsíce října 2012.

 

 

OZ Jabkenice přijímá systémové opatření v tom, že bude dodržovat zákon č. 128/000 Sb., o obcích § 39 odst. 1 tzn. dodržovat zákonnou 15-ti denní lhůtu pro vyvěšení dokumentu na úřední desce pře rozhodnutím OZ.

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

Usnesení z 25. 9. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 25.9.2012 v hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 3/

Přípravu pokladů pro zpracování Obecně závazné vyhlášky týkající se stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do příštího zasedání OZ.

 

Usnesení k bodu 4/

  • Rozpočtové opatření č. 4/2012 a to v rozsahu předneseném starostou na tomto zasedání. Rozpočtové opatření tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.
  • Nabídku REOS na provedení opravy střechy na objektu čp. 87 ve výši 22.465,- Kč včetně DPH.
  • Provedenou opravu nájezdového můstku na obecním pozemku před RD čp. 124.
  • Použití části pozemku par. č. 360/8 v kú Jabkenice pro uložení zemního kolektoru, který bude sloužit jako základní článek topení RD manželů Mileny a Davida Forejtarových. Užívání části pozemku bude upraven smlouvou o dlouhodobém nájmu. Pozemek bude i nadále průchodný a v mimořádných případech i průjezdný.

 

Bere na vědomí:

K bodu 2 programu/

Informaci k volbám 2012 do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR.

1/ Požadavek ČEZ na provedení prořezu stromového porostu zasahujícího do drátů elektrického vedení.

2/ Zamítnutí odvolání Vak Mělník a Vak Mladá Boleslav proti projednávání záměru o stanovení průzkumného území Mělnické Vtelno pro průzkum vyhrazeného nerostu – černé uhlí.

3/ Sdělení společnosti TEREOS TTD a.s. Dobrovice, týkající se provozu při řepné kampani.

4/ Informaci ředitele KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze týkající se varování obyvatelstva před konzumací lihovin, zvláště z neověřených a neidentifikovaných balení.

 

Ukládá starostovi:

Upozornit starosty sousedních obcí na nepříznivý dopad do nákladů naší obce z titulu častějšího odvozu tříděného odpadu, který do našich kontejnerů ukládají i někteří jejich občané.

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

Usnesení ze 4. 9. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 4.9.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2 /

Připravení podkladů pro osobní projednání a odpověď na e-mail.

 

Usnesení k bodu 3/

Schvaluje použití pozemku par.č. 360/8 v kú Jabkenice pro položení zemního kolektoru, který je nedílnou součástí budoucího vytápění RD manželů Mileny Forejtarové a Davida Forejtara.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 22.8. 2012

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.8.2012 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

 

 

Usnesení k bodu 3 /

 

Schvalují závěr z diskuse týkající se věcného břemene a projednání jeho úhrady.

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                   předseda návrhové komise

 

 

 

…………………………………………

 

ověřovatelé

 

 

Usnesení ze 7. 8. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 7.8..2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2a/

Schvaluje stanovení dočasnosti v délce 5 let pro dočasnou kolaudaci přenosné buňky na pozemku pana Likeše.

 

Usnesení k bodu 2d/

Zorganizování jednání týkající se napojení tlakové splaškové kanalizace obce Chudíř za účasti zástupců obce, projektanta, obce Charvatce a budoucího provozovatele tj. Vak Nymburk.

 

Usnesení k bodu 2/l

Schvaluje nájemní smlouvu a výši nájmu na další provozování Hospody nad Muzeem.

 

Usnesení k bodu 2 m/

Schvaluje organizaci sběru použitého šatstva pro Diakonii Broumov na termín 22.-26.10.2012.

 

Usnesení k bodu 3 a/

Schvaluje prodej pozemků par.č. 381/61, 382/15, 382/4, 381/61 a 382/3 v kú Jabkenice za nejvyšší nabídku tj. 250 Kč/m2 manželům Petře a Václavu Dědkovým.

 

Usnesení k bodu 3 b/

Schvaluje prodej části pozemku 361/1 odděleného jako pozemek par.č. 362/23 o výměře 126 m2 v kú Jabkenice paní Mileně Dědkové za cenu 34,- Kč/m2.

 

Usnesení k bodu 4/

Schvaluje provedení opravy místní komunikace v úseku křižovatka .- muzeum obalovačkou.

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

Go to top