Usnesení z 10.12.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.12.2013 v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 84/2013

OZ schvaluje rozpočet na rok 2014 zpracovaný v rozsahu paragrafů

 

Usnesení č. 85/2013

OZ deleguje na základě ustanovení § 84, zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně scvhváleno na nejblížeším zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení č. 86/2013

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje zařazení správního území obce do území působnosti MAS Svatojiřský les na období 2014 – 2020.

 

 

hlasováno:

pro:         7             proti:         0             zdržel se:         0           nehlasoval:     0

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

Usnesení ze 3.12.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 3.12.2013 v zasedací síni OÚ

 

Usnesení č. 77/2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:

  • Vybavení jednotky SDH ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

  • Lesopark Profesorka ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

  • Oprava místní komunikace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimáílně 5% z celkových nákladů.

  • Smetanovy Jabkenice 2014 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

 

Usnesení č. 78/2013

Schvaluje změnu záměru vyměnit pozemky par. č. 288/10 a 288/11 za stejnou výměru s PFČR a tyto pozemky prodat zájemci za 70,- Kč/m2.

Usnesení č. 79/2013

Schvaluje příspěvek na akci Mikulášská nadílka, pořádanou TJ Sokol Jabkenice dne 7.12.2013 ve výši 2000,- Kč.

Usnesení č. 80/2013

Schvaluje příspěvek Masarykově ZŠ a MŠ na didaktické pomůcky, hry a hračky ve výši 5000,- Kč.

Usnesení č. 81/2013

Schvaluje nabídku spol. Alutech Milan Suchý na okna do budoucího skladu v čp. 87, ve výši 10.648,- Kč.

Usnesení č. 82/2013

Dodatečně svchvaluje nabídku společnosti Anitas na vypracování projektu a zajištění podmínek provozu a požadavků OHES při provozu MŠ.

Usnesení č. 83/2013

Schvaluje objednání předvedení fotopasti od společnosti TUEBOR Service a případný nákup. V případě rozhodnutí o popřízení tohoto zařízení projednat dodávku a montáž na jaro 2014.

 

Hlasováno:

pro:         6             proti:         0             zdržel se:         0     nehlasoval:       1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

Usnesení ze 14.11.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 14.11.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 75/2013

Uzavření úvěrové smlouvy č. 0388309409 České spořitelny za podmínek obsažených v návrhu ze dne 11.listopadu 2013.

 

Usnesení č.76/2013

Rozpočtové opatření č. 6/2013 v rozsahu, předneseném starosrtou a tvoří nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Hlasováno:

pro:         6           zdržel se:         0             proti:       0         nehlasoval:     1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

Usnesení z 31.10.2013

Bez názvu

Usnesení z 1. 10. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 1.10.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 59/2013

Schvaluje záměr ing. Karla Nováčka na provedení revitalizace retenční nádrže ERICH.

 

Usnesení č. 60/2013

Schvaluje prověření možnosti úpravy poslední části bývalé MŠ na miniškolku a to v případě dostatečného počtu dětí. Zájem a výhledové počty zjistí pí. Věra Hodboďová, stavební část p. Miroslav Staněk.

 

Usnesení č. 61/2013

Projednání odstranění závad v lokalitě „Profesorka“ za účasti stavebního dozoru pí. Kukralové.

 

Usnesení č. 62/2013

Schvaluje účast starosty a místostarosty na jednání v Byšicích – průzkumné území černé uhlí.

 

Usnesení č. 63/2013

Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytových prostor v bývalé MŠ pí. Žanetě Otáhalové a pí. Martině Fiedlerové za účelem zřízení holičství, kadeřnictví, nehtového studia, manikůry a pedikůry.

 

Hlasováno:

Pro:         7         proti:         0                 zdržel se:         0             nehlasoval:       0

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Strana 1 z 3

Go to top