Usnesení z 3.9. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 03.09.2013 v hospodě Nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 54/2013

Účast OÚ na elektronické aukci pouze ceny zemního plynu.

Na dodávky elektrické energie máme uzavřené smlouvy na dobu určitou (36 měsíců) a pokuta za předčasné ukončení by byla vyšší než docílená úspora.

 

Usnesení č. 55/2013

Pomoc občanům při administraci podkladů pro zařazení do žádosti o elektronickou aukci elektrické energie a plynu.

 

Usnesení č. 56/2013

Opatřit přečerpávací stanice splaškové kanalizace informačními tabulkami s uvedením kontaktních osob a telefonů.

 

Hlasováno:

Pro           6             proti   0         zdržel se     0          nehlasoval     1

 

V Jabkenicích dne 3.září 2013

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Go to top