Usnesení ze 7.5. 2013

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 7.5.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 27/2013

Schvaluje podporu klubu Stonožka formou zakoupení balíčku aromatických visaček v hodnotě 708,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 28/2013

Schvaluje podporu projektu firmy Promotion&Sale s.r.o. s Charitou Opava zakoupením balíčku přáníček s použitím výtěžku pro denní stacionář Mraveneček.

 

Usnesení č. 29/2013

Schvaluje obnovení činnosti SDH jabkenice včetně nezbytných nákladů, které si současný stav techniky vyžádá.

Usnesení č. 30/2013

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2013 tak jak byla přednesena starostou obce.

 

Usnesení č. 31/2013

Schvaluje směrnici č. 13/2013 – vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb.

 

Hlasováno:

pro:   6                 proti:         0         zdržel se:        0           nepřítomen:     1

 

 

V Jabkenicích dne 7.5.2013

Zapsal: Zdeněk Slavík

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Usnesení z 9. 4. 2013

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.1.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 20/2013

Závěrečný účet obce za rok 2012 a zprávu o kontrole hospodaření obce v roce 2012 bez výhrad.

 

Usnesení č. 21/2013

Příspěvek na činnost Mas Svatojiřský les ve výši 5 % z dotace SZIF tj. Kč 7.000,-, poskytnuté na projekt „Restaurování křížku na návsi před kostelem“.

 

Usnesení č. 22/2013

Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 

Usnesení č. 23/2013

Sběr obnošeného šatstva bude v obci proveden ve dnech 18. a 19.května 2013.

 

Usnesení č. 24/2013

Návrh rozpočtu společnosti R+F ve výši 69.740,- Kč, na úpravu místní komunikace od čp. 30 po čp. 91

 

Usnesení č. 25/2013

Zajištění brigády na úklid veřejného prostranství a přípravu výsadby nové hlohové aleje, následně pak na výsadbu nových stromků (termín 12. nebo 13. dubna, výsadba po dodávce).

 

Usnesení č. 26/2013

Uzavření smlouvy s ČEZ a následně Centropol na instalaci sazby na dodávku elektrické energie na přímotopy.

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

Usnesení z 6. 3. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 06.03.2013 v hospodě nad Muzeem


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 14/2013

Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad (papír) typu K-H-PA 1100 v počtu 2 ks.

 

Usnesení č. 15/2013

Pokácení stávajících hlohů a přípravu terénu pro výsadbu nových. Pokácení a úklid za získané dřevo. Přípravu na výsadbu externě za úplatu.

 

Usnesení 16/2013

Nákup nových hlohů za cenu 2000,- Kč/ks + DPH, a doporučuje nakoupit a vysadit rovněž i alej od čp. 144 po čp. 200.

 

Usnesení č. 17/2013

Uzavření smlouvy s provozovatelem mobilních WC za nejvýhodnější cenu, která bude obsahovat i servis zajišťovaný majitelem 1 x týdně.

 

Usnesení č. 18/2013

Schvaluje uzávěrku roku 2012 sestavenou v souladu splatnými předpisy k datu 31.12.2012.

 

Usnesení č. 19/2013

Demolici stávajícího sociálního zařízení u rybníku Mlýnsky zajistit externí firmou. Současně ukládá starostovy zjistit nabídku.

 

Hlasováno:

Pro:   7                 Proti.     0                 Zdržel se:   0           nehlasoval:     0

 

V Jabkenicích dne 6.3.2013

Usnesení z 9. 1. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9.1.2013 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 1/2013

Zveřejnění nabídky právní pomoci společnosti dTest, týkající se spotřebního zboží na webových stránkách obce.

 

Usnesení č. 2/2013

Požádat pana Václava Jansu o upřesnění problému, který byl předmětem reklamace faktury v roce 2011.

 

Usnesení č. 3/2013

Zpracování a podání žádosti na dotaci opravy místní komunikace na Doubkách v souladu s vypsanou výzvou Mas Svatojiřský les.

 

 

Hlasováno:

pro:             7                 proti:         0             zdržel se:     0       nehlasoval:       0

 

V Jabkenicích dne 10.1.2013

Usnesení z 6. 2. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 06.02.2013 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 4/2013

Převedení 5% z částky  dotace na opravu litinového křížku před kostelem na účet Mas Svatojiřský les, po předložení a podepsání smlouvy ze strany Mas.

 

Usnesení č. 5/2013

Požádat KÚ o zapsání historického majetku obce na základě výsledků a podkladů společnosti Geoplán DC s.r.o., v termínu nejpozději do 31.3.2013.

 

Usnesení č. 6/2013

Školení na téma „zasedání zastupitelstev obcí, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstev obcí“ dne 12.2.2013 v Křinci se zúčastní starosta a místostarosta.

 

Usnesení č. 7/2013

Schvaluje prodej pozemku č. 545/8 v kú Charvatce a sdělení podmínek prodeje zájemci panu Petru Krichebaurovi nar. 1986, bytem Jabkenice 95 (cena Kč 150,-/m2, sepsání smlouvy, vklad do katastru).

 

Usnesení č. 9/2013

Uzavření pojistné smlouvy na majetek obce dle návrhu pojišťovacího agenta pojišťovny Kooperativa a.s., pana Dufka tj. ve výši 17.751,- Kč/rok.

 

Usnesení č. 10/2013

Uzavření pojistné smlouvy na právní ochranu zastupitelů obce a účetní obce, na škody způsobené do výše 1 mil. Kč za roční pojistnou částku 8.300,- Kč.

 

Usnesení č. 11/2013

Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 a 7/2012 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 12/2013

Schvaluje postup prací projednaných v diskusi.

 

Usnesení č. 13/2013

Pozvat do příštího zasedání OZ konaného dne 6.3.2013 – interní část od 18:00 pana Josefa Vítka a pana Vojtěcha Varadyho k dořešení úhrady dlužných částek. Pozvání zajistí starosta.

 

Hlasováno:

pro:       6               proti:         0             zdržel se:         0           nehlasoval:     0

Strana 3 z 3

Go to top