Usnesení ze 17.9. 2013

Usnesení z mimořádného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 17.9.2013 v zasedací síni Oú

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 57/2013

Zrušení smlouvy o pronájmu části MŠ uzavřené s paní Žanetou Otáhalovou a paní Martinou Fiedlerovou dne 1.března 2013.

 

Usnesení č. 58/2013

Oznámení záměru OZ o pronájmu části MŠ za účelem zřízení služeb, formou OZV.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 


ověřovatelé

 

Usnesení z 3.9. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 03.09.2013 v hospodě Nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 54/2013

Účast OÚ na elektronické aukci pouze ceny zemního plynu.

Na dodávky elektrické energie máme uzavřené smlouvy na dobu určitou (36 měsíců) a pokuta za předčasné ukončení by byla vyšší než docílená úspora.

 

Usnesení č. 55/2013

Pomoc občanům při administraci podkladů pro zařazení do žádosti o elektronickou aukci elektrické energie a plynu.

 

Usnesení č. 56/2013

Opatřit přečerpávací stanice splaškové kanalizace informačními tabulkami s uvedením kontaktních osob a telefonů.

 

Hlasováno:

Pro           6             proti   0         zdržel se     0          nehlasoval     1

 

V Jabkenicích dne 3.září 2013

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Usnesení ze 13.8. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.8.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 46/2013

Předání podkladů společnosti Terra Group, které jsou potřebné pro zařazení naší obce do aukce ceny dodávek elektrické energie a plynu.

 

Usnesení č. 47/2013

Pozvání zástupců společnosti Terra Group na příští zasedání OZ tj. 3.září 2013 pro prezentaci aukce ceny elektrické energie a plynu pro občany,

 

Usnesení č. 48/2013

Finanční výpomoc společnosti IV-Nakladatelství na projekt „Omalovánky první pomoci“ proti zajištění propagace obce a dodání prezentačních omalovánek a to ve výši 7.990,- Kč.

 

Usnesení č. 49/2013

Využití nabídky České spořitelny a.s., možnosti vyššího výnosu na prostředky naši obce a to převedením z fondu Sporoinvest do fondu Smíšeny konzervativní mix.

 

Usnesení č. 50/2013

Nabídku společnosti „Malované mapy“ s.r.o. na zařazení naší obce do připravované malované mapy Mladoboleslavska proti dodávce 100 ks map a 10 ks laminovaného vyhotovení pro umístění na informativních tabulích. Prezentace bude činit 11.990,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 51/2013

Schvaluje povolení akce, kterou pořádá Sdružení Agility Mladá Boleslav dne 12.10.2013 a bude procházet naší obcí.

 

Usnesení č.52/2013

Rozpočtové opatření č. 4/2013 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 53/2013

Prodej pozemku par.č. 555 v kú Charvatce v celkové výměře 14.346 m2 za doporučenou cenu ve výši 45,- Kč/m2 panu Martinu Šťastnému Charvatce 82.

 

Hlasováno:

pro           5                 proti     0               zdržel se       0         nehlasoval     2

 

V Jabkenicích dne 14.8.2013

 

starosta                                                              

předseda návrh. komise      

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 16. 7. 2013

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 16.07.2013 v zasedací síni OÚUsnesení č. 37/2013

OZ schvaluje prověření možnosti získání dotace na vyčištění strouhy a Jabkenického potoka z „Programu rozvoje venkova“ na základě informace od Dotační kanceláře HK. V případě možnosti získání dotace, požádat o zpracování rozpočtu a spolupracovat na dalším postupu.

 

Usnesení č. 38/2013

 OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši přednesené starostou.

 

Usnesení č. 39/2013

OZ pověřuje starostu schvalováním změn rozpočtu v termínech jejich uskutečnění (dopředu). V těchto případech změna nesmí překročit sumu 50 tis. Kč,O změně bude starosta informovat zastupitele v době jejího provedení e-mailem jednotlivé zastupitele  a následně při zasedání OZ konaném po provedené změně.

 

Usnesení č. 40/2013

OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební akci „Oprava místní komunikace v obci Jabkenice“. Žádost bude podána na MiFi ČR.

 

Usnesení č. 41/2013

OZ schvaluje prodej pozemku par.č. 555 v kú Charvatce o celkové výměře 14346 m2 za cenu ve výši 45,- Kč / m2.

 

Usnesení č. 42/2013

OZ schvaluje položení cementových trub do příkopu od čp. 137 po již provedené zatrubnění u čp. 138 v kú Jabkenice. Ukládá starostovi vyjasnit podmínky se zástupcem SUS panem Pecinou.

 

Usnesení č. 43/2013

OZ schvaluje zatrubnění příkopu od pozemku par.č. 361/7 podél pozemků par.č. 361/4, par.č. 134. par.č. 361/6, par,č. 361/8 v celkové délce cca 100 m.

 

Usnesení č. 44/2013

OZ schvaluje osobní projednání požadavku pana V. Jansy čp. 175 Jabkenice, za účasti starosty a místostarosty.

 

Usnesení č. 45/2013

OZ schvaluje rozšíření VO o dvě místa a to u čp. 135 a autobusové zastávky ve směru na Charvatce.

 

Hlasováno:

Pro:      7             proti:          0               zdržel se:         0            nehlasoval:         0

Usnesení ze 13.6. 2013

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.6.2013 v hospodě Nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 32/2013

Uzavření mandátní smlouvy č.MS1304414/042 mezi Obcí Jabkenice a společností Profesionálové, a.s., Hradec Králové jejíž předmětem je zabezpečení přípravy k získání dotace na akci „Oprava místních komunikací v obci Jabkenice“.

 

Usnesení č. 33/2013

Příspěvek TJ Sokol Jabkenice na konání Dětského dne ve výši 4.000,- Kč.

 

Usnesení č. 34/2013

Příspěvek ZKO Jabkenice ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti a pořádání závodů „O pohár partyzánského odboje“ pořádaných ve dnech 22. a 23. června 2013.

 

Usnesení č. 35

Uspořádání finanční sbírky na pomoc obcím postižených povodní 2013, v souladu s metodickým pokynem Stč. Krajského úřadu.

 

Usnesení č. 36

Pozvat odborníka na místní rozhlas pana Vaju, a zajistit opravu dle jeho doporučení.

 

Hlasováno:

pro:     7           proti     0   zdržel se:     0               nehlasoval:     0

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

Strana 2 z 3

Go to top