Usnesení z 18. 11. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 18.11.2014 v zasedací síni OÚ

 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 66/2014

OZ deleguje na základě ustanovení § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, pís. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce.

 

Usnesení č. 67/2014

OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 zpracovaný jako vyrovnaný a souhlasí s jeho vyvěšením  na úřední desce.

 

Usnesení č. 68/2014

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2014 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 69/2014

OZ souhlasí s proplacením faktur společnosti COLAS a.s. za provedené práce a to ve výši 1.491.119,- Kč a ve výši 906.260,- Kč.

 

Usnesení č. 70/2014

OZ souhlasí na základě provedených úprav a změny účelu používání s převedením objektu čp. 87 (bývalé MŠ) z paragrafu 3111 - předškolní zařízení do § 3613 - nebytové hospodářství.

 

Usnesení č. 71/2014

OZ Schvaluje "Jednací řád OZ Jabkenice" včetně termínové listiny zasedání na rok 2015.

 

Usnesení č. 72/2014

Schvaluje doplnění výborů a komisí na počet tří členů a to jmenovitě:

 

·         finanční výbor: Eva Švejdová, Marie Sluková, Ludmila Baldová

·         kontrolní výbor: Pavel Fidler, ing. Jiří Liška, Radek Beneš

·         kulturní komise: Mgr. Věra Forejtová, Marcela Grusová, Milena Hlaváčková

·         komise pro ekologii a životní prostředí: Tomáš Holub, Josef Křováček, Zdeněk Slavík

·         komise pro zásobování a služby: Miroslav Nekola, František Toman,

 

Usnesení č. 73/2014

OZ schvaluje podporu Sdružení linky bezpečí ve výši 2000,- Kč a společnosti For Help s.r.o. zakoupením Vánočního balíčku.

 

 

Usnesení č. 74/2014

OZ schvaluje podporu stacináře Domovinka, zakoupením balíčku blahopřání.

 

Usnesení č. 75/2014

OZ souhlasí s temínem posledního zasedání v roce 2014 a to v úterý 16.12.2014 od 19:00 hodin v Hospodě nad Muzeem.

 

 

Hlasováno:

pro:    6        proti:   0           zdržel se:        0            nehlasoval:       1   

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

Usnesení z 09. 10. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9. 10. 2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 60/2014

Schvaluje finanční příspěvek Charitě Červený Kostelec na provoz Domova svatého Jesefa v Žírči u Dvora Králové nad Labem ve výši 2.000,- Kč.

 

Usnesení č. 61/2014

Schvaluje nákup hasičské cisterny od města Dobrovice a 4 ks dýchacích přístrojů s příslušenstvím za celkovou cenu 35.000,- Kč (auto 25.000,- dýchací přístroje 10.000,- Kč).

 

Usnesení č. 62/2014

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení opravy místních komunikací - větev č. 4 v částce 748.975,- Kč + DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

Usnesení č. 63/2014

Schvaluje poskytování finančního příspěvku obci Chudíř na provoz dětské skuopiny "Rozárka" pro děti trvale přihlášené v Jabkenicích, jejichž rodiče si umístění v této skupině zajistily sami. Finanční příspěvek na 1 dítě bude činit měsíčně 2000,- Kč. V souladu se smlouvou bude na konci roku provedeno vyúčtování.

 

Usnesení č. 64/2014

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2014 v rozsahu předneseném starostou.

 

Hlasováno:

Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0

 

 

 

 

..................................................... ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

 

Usnesení z 09. 09. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 09.09.2014 v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 52/2014

Schvaluje přijetí dotace z fondu Středočeského kraje na "obnovu a doplnění vybavení jednotky SDH" v roce 2014.

 

Usnesení č. 53/2014

Schvaluje výsledek výběrového řízení  na provedení opravy místní komunikace - větev č. 4 včetně návrhu smlouvy na provedení díla a pověřuje starostu k podpisu navržené smlouvy.

 

Usnesení č. 54/2014

Schvaluje peněžitý dar na zřízování a provoz  schránek pro odložené děti ve výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení č. 55/2014

Schvaluje prodej nákladního automobilu Avia A 30, který nelze dále používat pro potřeby jednotky SDH Jabkenice.

 

Usnesení č. 56/2014

Schvaluje pořízení vhodné náhrady za prodaný nákladní automobil Avia A 30 pro jednotku SDH Jabkenice.

 

Usnesení č. 57/2014

Schvaluje příspěvek rodičům dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do MŠ Semčice a sami si zajistili jinou MŠ nebo jí naroveň postavené zařízení, ve výši 50 % nákladů, nejvýše však 2.000,- Kč na 1 dítě a měsíc.

 

Usnesení č. 58/2014

Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokolu Jabkenice na základě uzavření  "Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investiční akci v roce 2015. Částka bude upřesněna do termínu zpracování návrhu rozpočtu obce t.j. 18.11.2014.

 


Usnesení č. 59/2014

Schvaluje zřízení věcného břemenena pozemku č. 508/1 zapsaného na LV obce č. 10001 ve prospěch oprávněného t.j. RWE Distribuční služby (plynová přípojka u novostavby Tomáš Hanzlík).

 

Hlasováno:

pro:    5           proti:                   zdržel se:                         nehlasoval:       2

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

Usneseníze z 10. 06.2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10. 06. 2014 v Hospodě nad Muzeem

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

Usnesení č. 32/2014

Schvaluje přijetí dotace na konání hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice 2014 a zmocňuje starostu k podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace.

Usnesení č. 33/2014

Schvaluje žádost ZKO Jabkenice o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2014 ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 34/2014

Schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 35/2014

Schvaluje nabídku společnosti Revenge týkající se spolupráce při sběru starého ošacení a to průběžně bez časového omezení s tím, že společnost Revenge dodá pro sběr potřebný kontejner.

Usnesení č. 36/2014

Schvaluje pořízení psích známek s vyraženým číslem a znakem obce.

Usnesení č. 37/2014

Schvaluje projednání a umístění zrcadla s odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu Mladá Boleslav a KSÚS na křižovatku u čp. 114.

Usnesení č. 38/2014

Schvaluje uzavření smlouvy se společností Direkta Group v problematice týkající se dotací.

Usnesení č. 39/2014

V případě souhlasu více jak 50% vlastníků orné půdy schvaluje podání žádosti o provedení pozemnkové úpravy v kú Jabkenice.

Usnesení č. 40/2014

Schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR ve výši 2000,- Kč.

Usnesení č. 41/2014

Schvaluje finanční příspěvek organizátorům Dětského dne ve výši 4.000,- Kč.

 

Hlasováno: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0

Zdeněk Slavík – starosta obce

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Usnesení z 13. 05. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.05.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 25/2014

Doporučuje požádat společnost Colas Mladá Boleslav o předložení nabídky na opravu místní komunikace od nového hřbitova po závoru za čp. 94. A až po porovnání všech obdržených nabídek schválit tu nejvýhodnější.

 

Usnesení č. 26/2014

Schvaluje pro volební období 2014 – 2018 Obecní zastupitelstvo s počtem členů 7.

 

Usnesení č. 27/2014

 Schvaluje odložení podpisu nové smlouvy se společností EKO-KOM  do vyjasnění podstatné části nové smlouvy.

 

Usnesení č. 28/2014

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2014 v rozssahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 29/2014

Schvaluje pořízení číslovaných psích známek.

 

Usnesení č. 30/2014

Schvaluje vypsání záměru opravy budovy čp. 87.

 

Usnesení č. 31/2014

Schvaluje zadání odborného ořezu kaštanů společnosrti Leguán -p. Mašek.

 

 

Hlasováno:

pro:    5                   proti:      0                 zdržel se:        0             nehlasoval:    2

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Strana 1 z 2

Go to top