Usneseníze z 10. 06.2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10. 06. 2014 v Hospodě nad Muzeem

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

Usnesení č. 32/2014

Schvaluje přijetí dotace na konání hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice 2014 a zmocňuje starostu k podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace.

Usnesení č. 33/2014

Schvaluje žádost ZKO Jabkenice o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2014 ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 34/2014

Schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 35/2014

Schvaluje nabídku společnosti Revenge týkající se spolupráce při sběru starého ošacení a to průběžně bez časového omezení s tím, že společnost Revenge dodá pro sběr potřebný kontejner.

Usnesení č. 36/2014

Schvaluje pořízení psích známek s vyraženým číslem a znakem obce.

Usnesení č. 37/2014

Schvaluje projednání a umístění zrcadla s odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu Mladá Boleslav a KSÚS na křižovatku u čp. 114.

Usnesení č. 38/2014

Schvaluje uzavření smlouvy se společností Direkta Group v problematice týkající se dotací.

Usnesení č. 39/2014

V případě souhlasu více jak 50% vlastníků orné půdy schvaluje podání žádosti o provedení pozemnkové úpravy v kú Jabkenice.

Usnesení č. 40/2014

Schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR ve výši 2000,- Kč.

Usnesení č. 41/2014

Schvaluje finanční příspěvek organizátorům Dětského dne ve výši 4.000,- Kč.

 

Hlasováno: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0

Zdeněk Slavík – starosta obce

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Go to top