Usnesení z 09. 09. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 09.09.2014 v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 52/2014

Schvaluje přijetí dotace z fondu Středočeského kraje na "obnovu a doplnění vybavení jednotky SDH" v roce 2014.

 

Usnesení č. 53/2014

Schvaluje výsledek výběrového řízení  na provedení opravy místní komunikace - větev č. 4 včetně návrhu smlouvy na provedení díla a pověřuje starostu k podpisu navržené smlouvy.

 

Usnesení č. 54/2014

Schvaluje peněžitý dar na zřízování a provoz  schránek pro odložené děti ve výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení č. 55/2014

Schvaluje prodej nákladního automobilu Avia A 30, který nelze dále používat pro potřeby jednotky SDH Jabkenice.

 

Usnesení č. 56/2014

Schvaluje pořízení vhodné náhrady za prodaný nákladní automobil Avia A 30 pro jednotku SDH Jabkenice.

 

Usnesení č. 57/2014

Schvaluje příspěvek rodičům dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do MŠ Semčice a sami si zajistili jinou MŠ nebo jí naroveň postavené zařízení, ve výši 50 % nákladů, nejvýše však 2.000,- Kč na 1 dítě a měsíc.

 

Usnesení č. 58/2014

Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokolu Jabkenice na základě uzavření  "Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investiční akci v roce 2015. Částka bude upřesněna do termínu zpracování návrhu rozpočtu obce t.j. 18.11.2014.

 


Usnesení č. 59/2014

Schvaluje zřízení věcného břemenena pozemku č. 508/1 zapsaného na LV obce č. 10001 ve prospěch oprávněného t.j. RWE Distribuční služby (plynová přípojka u novostavby Tomáš Hanzlík).

 

Hlasováno:

pro:    5           proti:                   zdržel se:                         nehlasoval:       2

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

Go to top