Usnesení z 15. 12. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 15.12.2015 v Hospodě nad Muzeem


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

Usnesení č. 80/2015

Rozpočet na rok 2016 zpracovaný jako vyrovnaný a to ve výši 5.254.390 Kč v rozsahu paragrafů.

Usnesení č. 81/2015

Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu a částečné úhradě neinvestičních nákladů s obcemi Semčice, Žerčice, Ledce, Prodašice, Ujkovice, Ledce, Ctiměřice, Pěčice a Charvatce ve výši 2.000,- Kč za l dítě a rok.

Usnesení č. 82/2015

Harmonogram zasedání OZ v roce 2016.

Usnesení č. 83/2015

Částečnou úhradu neinvestičních nákladů na l dítě a měsíc ve výši 1.000,- Kč umístěné v MŠ Chudíř v souladu s uzavřenou dohodou.

Usnesení č. 84/2015

OZ přijímá systémové opatření týkající se dodržení 15-ti denní lhůty pro zveřejňování smluv na úřední desce.

Usnesení č. 85/2015

OZ deleguje v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 86/2015

Rozpočtové opatření č. 10/2015 v rozsahu předneseném starostou.

Usnesení č. 87/2015

Úhradu projekčních prací spojených s přípravou výstavby chodníku ve výšu 22.676,- Kč a doplatek stavebního dozoru týkajícího se zasíťování lokality Profesorka ve výši 15.000,- Kč.

 

Hlasováno:

 

Pro:                proti:               zdržel se:                  nehlasoval:           1

Usnesení z 22. 9. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.09.2015 v  Hospodě nad Muzeem


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 57/2015

 

Úpravu rozpočtu v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 58/2015

 

Zpracování žádosti o vytvoření pracovního místa na VPP - zajištění dopravy 

biologického odpadu do kompostárny a štěpkování dřevního odpadu.

 

Usnesení č. 59/2015

 

Projednání a objednání projekčních prací a rozpočtu na vybudování chodníku od čp. 

164 po čp. 135.

 

Usnesení č. 60/2015

 

Zachování stávajícího koeficientu daně z nemovitostí t.zn. daně pro příští rok 

nezvyšovat.

 

Usnesení č. 61/2015

 

Ukládá starostovi projednání s Arivou, aby autobusový spoj odjíždějící z obce Chudíř 

v 15:08 hod. zastavoval i v Jabkenicích na křižovatce. 

 

Usnesení č. 62/2015

 

Schvaluje přijetí dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje na 

akci "Smetanovy Jabkenice 2015".

 

Usnesení č. 63/2015

 

Schvaluje přijetí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci 

tematického zadání  "podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů.

 

Hlasování:

 

pro:     6      proti:     0     zdržel se:     0        nehlasoval:    1

Usnesení z 13. 10. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.10.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a  schvaluje:

 

Usnesení č. 64/2015

 

Smlouvu č. 15242334 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Usnesení č. 65/2015

 

Úpravu rozpočtu č. 8/2015 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 66/2015

 

Opravu hranic katastru Jabkenice a Charvatce dle skutečnosti zjištěné v terénu.

 

Usnesení č. 67/2015

 

Vydání rozhodnutí o pokácení až po upřesnění stromů, které mají být pokáceny a 

provedené kontrole na místě.

 

Usnesení č. 68/2015

 

Schvaluje vydání souhlasu k žádosti o vydání povolení výstavby RD na pozemku 

par.č. 107/5 v kú Jabkenice. Je třeba dořešit napojení splaškové kanalizace.

 

Usnesení č. 69/2015

 

Schvaluje pokračování v zajišťování dokumentace pro záměry OZ v  roce 2016 a 

dále.

 

Usnesení č. 70/2015

 

Žádost TJ Sokol Jabkenice projednat na příštím zasedání OZ.

 

Usnesení č. 71/2015

 

Ukladá starostovi zajistit pozvání vedoucí a zástupkyně prodejny potravin Jabkenice 

do příštího jednání OZ.

 

Hlasováno: 

 

pro|.       7       proti:      0    zdržel se:      0          nehlasoval:      0

Usnesení z 3. 11. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 03.11.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 72/2015

 

Schvaluje vydání rozhodnutí o pokácení nelesní zeleně dle obdržených žádostí t.j. 

manželé Pěničkovi, Oblastní spolek ČČK Nymburk a ing. Kubelka.

 

Usnesení č. 73/2015

 

Schvaluje poskytnutí podpory společnosti FOR HELP formou zakoupení balíčku v 

hodnotě 799,- Kč.

 

Usnesení č. 74/2015

 

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi zpracovat žádost na Vak Nymburk o 

poskytnutí finančního příspěvku na pořízení redukčního ventilu.

 

Hlasováno:

 

pro:                6            proti:        0           zdržel se:            0       nehlasoval:      1

Usnesení z 24. 11. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.11.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 75/2015

 

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2015 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 76/2015

 

OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 zpracovaný jako vyrovnaný a souhlasí s 

 

jeho vyvěšením na úřední desce.

 

Usnesení č. 77/2015

 

Souhlasí s podporou neziskové organizace Čmeláček, zakoupením dárkového 

 

balíčku v ceně 1000,- Kč.

 

Usnesení č. 78/2015

 

OZ souhlasí se zadáním vypracování dokumentace pro úpravy prodejny v rozsahu 

 

zadání ze dne 16.11.2015 za cenu 65.000,- Kč.

 

Usnesení č. 79/2015

 

Schvaluje finanční příspěvek na nákup hraček a her pro děti MŠ Semčice.

 

Hlasováno:

 

pro:     7                    proti:      0           zdržel se:         0         nehlasoval:    0

 

Strana 1 z 4

Go to top