Usnesení z 25. 10. 2016

Usnesení z 10. 10. 2016

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.10.2016 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 78/2016

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozsah vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav obce Charvatce.

 

Usnesení č. 79/2016

Schvaluje prodloužení smlouvy s panem Martinem Šťastným na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 80/2016

Schvaluje pokračování v jednání s p. Čermákem za účelem přesunu výroby palivového dříví do prostoru za ČOV.

 

Usnesení č. 81/2016

Schvaluje podporu charitativní společnosti Čmeláček zakoupením jednoho ks balíčku v ceně 1000,- Kč.

 

Usnesení č. 82/2016

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 10/2016 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 83/2016

Schvaluje zpracování návrhu předávání informací občanům s využitím webových stránek a SMS tak, aby s tímto způsobem mohli být seznámeni občané na posledním zasedání OZ v tomto roce – zodpovídá starosta.

 

 

Hlasováno:

Pro:    6               proti:      0                zdržel se:       0          nehlasoval:       1

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

Usnesení z 27. 9. 2016

Usnesení z 6. 9. 2016

Usnesení z 16. 8. 2016

Strana 1 z 3

Go to top