Usnesení z 19. 7. 2016

Usnesení z 10. 5. 2016

 

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.05.2016 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 39/2016

Nesouhlasí s nákupem mapového informačního systému „Geosense“ od společnosti Cleerio.

 

Usnesení č. 40/23016

Schvaluje návrh místostarosty na snížení nákladů při likvidaci odpadů a ukládá s tím, že do termínu 28.6.2016 budou prověřeny podmínky této změny – odpovídá starosta.

 

Usnesení č. 41/2016

Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se společností Jednota spotřební družstvo Nymburk o jeden rok s tím, že po provedení úprav bude uzavřena nová smlouva.  

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

Usnesení z 19. 4. 2016

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 19.04.2016 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 29/2016

Úpravu rozpočtu č. 4/2016 v rozsahu předneseném starostou

 

Usnesení č. 30/2016

OZV č. 3/2016 o stanovení části společného školského obvodu základní školy s obcí Semčice.

 

Usnesení č. 31/2016

Poskytnutí finančního daru ZKO Jabkenice ve výši 40.000,- Kč, jako protihodnotu požaduje OZ plnou součinnost členů ZKO při prosincovém závodu TOI TOI Cupu.

 

Usnesení č. 32/2016

Uzavření dohody s TJ Sokol Jabkenice o spolupráci na období 2016 – 2020

 

Usnesení č. 33/2016

Nesouhlasí s prodejem pozemků, na které musí zajistit obec přístup pracovníků ČEZ a Správy Povodí Labe, a na jejichž části bude v příštích letech vybudován chodník. 

 

Usnesení č. 34/2016

OZ s ohledem na provedený úklid dřevního ořezu schvaluje snížení poplatku za nájem veřejného prostranství na polovinu vyměřené částky tj. 450,- Kč.

 

Usnesení č. 35/2016

Schvaluje odstranění nebezpečných porostů na novém hřbitově formou smlouvy o dílo za celkovou cenu 10.000,- Kč.

 

Usnesení č. 36/2016

Schvaluje pořízení aplikace „Česká obec“ na období jednoho roku a jako styčného pracovníka jmenuje Mgr. Věru Forejtovou.

 

Usnesení č. 37/2016

Schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku č.p. 308/1 panu Lálikovi čp. 181, který využije pro dětské hřiště za symbolický poplatek 1,- Kč/rok.

 

Usnesení č. 38/2016

Schvaluje vklad věcného břemene na plynovou přípojku pro Janu Cermonovou za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

 

Hlasováno:

Pro:      7          proti:         0       zdržel se:        0        nehlasoval:  0

 

Zdeněk Slavík – starosta obce

předseda návrhové komise

ověřovatelé

Usnesení z 22. 3. 2016

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.03.2016 konané v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

 

Usnesení č. 25/2016

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2016 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 26/2016

Schvaluje uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov ve dnech 6. a 7. května 2016 od 17 do 19:00 hodin.

 

Usnesení č. 27/2016

Schvaluje pořízení dalších odpadkových košů na psí exkrementy a jejich umístění na kritická místa v obci.

 

Usnesení č. 28/2016

Po seznámení s materiály týkajícími se zrušení provozovny České pošty a její nahrazení nově formovaným subjektem „Pošta Partner“, nedoporučuje jeho  provozování pod hlavičkou obce.

 

Hlasováno:

Pro:     7          proti:             0        zdržel se:       0           nehlasoval:     0

 

 

 

                   

 Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

 

 

 

Usnesení z 1. 3. 2016

Strana 2 z 3

Go to top