Usnesení z 18. 11. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 18.11.2014 v zasedací síni OÚ

 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 66/2014

OZ deleguje na základě ustanovení § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, pís. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce.

 

Usnesení č. 67/2014

OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 zpracovaný jako vyrovnaný a souhlasí s jeho vyvěšením  na úřední desce.

 

Usnesení č. 68/2014

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2014 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 69/2014

OZ souhlasí s proplacením faktur společnosti COLAS a.s. za provedené práce a to ve výši 1.491.119,- Kč a ve výši 906.260,- Kč.

 

Usnesení č. 70/2014

OZ souhlasí na základě provedených úprav a změny účelu používání s převedením objektu čp. 87 (bývalé MŠ) z paragrafu 3111 - předškolní zařízení do § 3613 - nebytové hospodářství.

 

Usnesení č. 71/2014

OZ Schvaluje "Jednací řád OZ Jabkenice" včetně termínové listiny zasedání na rok 2015.

 

Usnesení č. 72/2014

Schvaluje doplnění výborů a komisí na počet tří členů a to jmenovitě:

 

·         finanční výbor: Eva Švejdová, Marie Sluková, Ludmila Baldová

·         kontrolní výbor: Pavel Fidler, ing. Jiří Liška, Radek Beneš

·         kulturní komise: Mgr. Věra Forejtová, Marcela Grusová, Milena Hlaváčková

·         komise pro ekologii a životní prostředí: Tomáš Holub, Josef Křováček, Zdeněk Slavík

·         komise pro zásobování a služby: Miroslav Nekola, František Toman,

 

Usnesení č. 73/2014

OZ schvaluje podporu Sdružení linky bezpečí ve výši 2000,- Kč a společnosti For Help s.r.o. zakoupením Vánočního balíčku.

 

 

Usnesení č. 74/2014

OZ schvaluje podporu stacináře Domovinka, zakoupením balíčku blahopřání.

 

Usnesení č. 75/2014

OZ souhlasí s temínem posledního zasedání v roce 2014 a to v úterý 16.12.2014 od 19:00 hodin v Hospodě nad Muzeem.

 

 

Hlasováno:

pro:    6        proti:   0           zdržel se:        0            nehlasoval:       1   

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

Go to top