Usnesení z 24. 11. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.11.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 75/2015

 

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2015 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 76/2015

 

OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 zpracovaný jako vyrovnaný a souhlasí s 

 

jeho vyvěšením na úřední desce.

 

Usnesení č. 77/2015

 

Souhlasí s podporou neziskové organizace Čmeláček, zakoupením dárkového 

 

balíčku v ceně 1000,- Kč.

 

Usnesení č. 78/2015

 

OZ souhlasí se zadáním vypracování dokumentace pro úpravy prodejny v rozsahu 

 

zadání ze dne 16.11.2015 za cenu 65.000,- Kč.

 

Usnesení č. 79/2015

 

Schvaluje finanční příspěvek na nákup hraček a her pro děti MŠ Semčice.

 

Hlasováno:

 

pro:     7                    proti:      0           zdržel se:         0         nehlasoval:    0

 

Usnesení z 11. 8. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.08.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

Usnesení č. 48/2015

Schvaluje vklad věcného břemene na část pozemku par.č. 476/15 ve prospěch RWE za účelem zřízení plynové přípojky pana Jana Buriana. Poplatek ve výši 500,- Kč uhradí při podpisu smlouvy.

Usnesení č. 49/2015

Schvaluje uzavření smlouvy se společností Dotace snadno s.r.o., na pomoc při zpracování a podání žádosti na stavební a topenářské úpravy prodejny potravin. Odměna v případě kladného vyřízení bude činit 2% z obdržené dotace min. však 40.000 Kč.

Usnesení č. 50/2015

Schvaluje uzavření smlouvy na vybudování chodníku a parkovacích míst s použitím pozemku ve vlastnictví obce par.č. 358/5 v kú Jabkenice. 

Usnesení č. 51/2015

OZ nemůže souhlasit se zřízením věcného břemene na pozemcích par.č. 337/16 a 337/17 v kú Jabkenice  bez vyjádření vlastníků pozemku par.č. 337/34 v kú Jabkenice na kterém je vlastní přípojka NN projektována.

 

Hlasováno:

pro:     7         proti:   0              zdržel se:     0                 nehlasoval:       0

Usnesení z 1. 9. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 01.09.2015 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

 

Usnesení č. 52/2015

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2015 v rozsahu předneseném starostou.

Usnesení č. 53/2015

OZ schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 337/17 a 337/16 v kú Jabkenice.

Usnesení č. 54/2015

OZ schvaluje vydání rozhodnutí o pokácení 6 ks dubů pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk se sídlem v Poděbradech.

Usnesení č. 55/2015

Schvaluje nákup aromavisaček za 1.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 56/2015

Schvaluje zpracování záměru a projektu na chodník tak, aby bylo vše připraveno k podání případné žádosti o dotaci v příštím roce. 

Hlasováno:

Pro:                 7           proti: 0              zdržel se:       0      nehlasoval:         0

Usnesení ze 16.06.2015

Usnesení z 05. 05. 2015

usnesení z 5. 5. 15

Strana 2 z 4

Go to top