Usnesení z 22. 3. 2016

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.03.2016 konané v Hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

 

Usnesení č. 25/2016

Schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2016 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 26/2016

Schvaluje uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov ve dnech 6. a 7. května 2016 od 17 do 19:00 hodin.

 

Usnesení č. 27/2016

Schvaluje pořízení dalších odpadkových košů na psí exkrementy a jejich umístění na kritická místa v obci.

 

Usnesení č. 28/2016

Po seznámení s materiály týkajícími se zrušení provozovny České pošty a její nahrazení nově formovaným subjektem „Pošta Partner“, nedoporučuje jeho  provozování pod hlavičkou obce.

 

Hlasováno:

Pro:     7          proti:             0        zdržel se:       0           nehlasoval:     0

 

 

 

                   

 Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

 

 

 

Go to top