Jabkenice.cz>Ochrana osobních údajů

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

 

Obec Jabkenice

 jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.

Definice pojmů

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:

 • občan,
 • obyvatel,
 • zastupitel,
 • zaměstnanec obce,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • externí pracovník,
 • zástupce dodavatele.

 

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo

identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa),

síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).

 

Citlivý osobní údaj - zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické,

ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním

stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo

autentifikaci subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), z veřejně dostupných rejstříků, např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

 

III.Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • účel zpracování jeho osobních údajů,
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo:

 • požadovat, aby obec jeho osobní údaje:
  • opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
  • vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
  • omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u starosty obce,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Dozorový orgán

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Jabkenice je JUDr. Zdeňka Šiftová, tel. 724 757 474, e-mail: zdenasiftova@gmail.com.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

8:00 - 11:00 15:00 - 17:00
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
06:30 - 16: 00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz